หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) การจัดการ

 

โครงสร้างหลักสูตรริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.

ในแผน ข. นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาบังคับ วิชาเลือกและวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิจ ประกอบด้วย

                  1.   กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน                                                  6           วิชา               (ไม่นับหน่วยกิต)

                  2.   กลุ่มวิชาเลือกบังคับ                                                    6           วิชา         18           หน่วยกิต

                  3.   กลุ่มวิชาเลือก                                                             4           วิชา         12           หน่วยกิต

                  4.   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                 1           วิชา           6           หน่วยกิต

                                                                          รวม                        11            วิชา        36           หน่วยกิต 

 

รายวิชาที่ศึกษา

1.การจัดการการตลาด

2.การจัดการเชิงกลยุทธ์

3.การจัดการการเงิน

4.การบัญชีเพื่อการจัดการ

5.การจัดการและพฤฒิกรรมองค์การ

6.การจัดการการปฏิบัติงาน

7.การวิจัยทางธุรกิจ

8.การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

9.การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร

10.กระบวนการกลุ่มและการจัดการองค์การ

11.สัมมนาการจัดการ

12.การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

 สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ท่านที่จะสมัครเข้าศึกษา เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการสมัครเรียนตามความประสงค์ของท่าน เราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่คิดว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิก ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน โดยส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ E-mail : songpon2323@hotmail.com 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,165,798