.ด่วน ! รับส่วนลดค่าเทอม5,000-12,000บ. เรียนป.ตรีเพื่อปรับวุฒิ        .ปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งเทียบโอนได้จบได้เร็วกว่า สำหรับคนทำงาน        . .มีเวลาน้อย เรียนซ้ำ ไม่จบซักที..มั่นใจได้...

                                                                                                                                                  .

 

สถาบันรัชต์ภาคย์ โครงการพิเศษเรียนวันพฤหัส เสาร์ อาทิตย์ เลือกเรียน 1 วัน

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ เปิดดำเนินการเรียนการสอน   ในสาขาวิชาต่างๆ มากว่า30ปี ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์  โดยเน้นหนักวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท  มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัยเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมสูงและมีความบริบูรณ์แห่งตน 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

การบัญชี การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ดิจิทอลบิสเนส)  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรีวันอาทิตย์, สถาบันรัชต์ภาคย์, ปริญญาตรีเสาร์อาทิตย์, เรียนต่อปริญญาตรี,เรียนปริญญาตรีวันอาทิตย์, จบปวส.เรียนต่อปริญญาตรีวันอาทิตย์,         เรียนปริญญาตรี, บัญชีปริญญาตรี, หลักสูตรปริญญาตรีระยะสั้น, เรียนวิศวเครื่องกลวันอาทิตย์,เรียนปริญญาตรีรัฐศาสตร์,เรียนป.ตรีจบเร็ว, เรียนปริญญาตรีภาคพิเศษ,ปวส.ต่อป.ตรีวิศวะ,กศน.ต่อป.ตรี,เรียนรามคำแหง,เรียนสุโขทัย,เรียนปวส.ออนไลน์,เรียนปวส.จบเร็ว,เรียนป.ตรีออนไลน์,เรียนป.โทจบเร็ว,เรียนป.โทออนไลน์,เรียนป.เอก,เรียนป.เอกจบเร็ว,ป.ตรีวัน้สาร์,ป.ตรีวันอาทิตย์.ป.ตรีวันพฤหัส,MBA.ป.โทmba 

วิชาการจัดการการตลาดสมัยใหม่ Modern Marketing Management  เรียนเกี่ยวกับ

แนวคิดทางการจัดการตลาดสมัยใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและโอกาสทางการตลาดในยุคดิจิทัล การเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในเชิงรุก การสร้างคุณค่าตราสินค้า การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การวางแผนทางการตลาดโดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และทคโนโลยีทางการตลาด

The modern marketing concept, environmental analysis, and marketing opportunities in digital era. Understanding the customer insight through which creating brand equity and customer equity  identify the segmentation, target marketing and product positioning developing marketing mix strategies and the process of the marketing plan which creativity and marketing technology.

ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่

1.เลือกวันเรียนได้1วันๆ อาทิตย์ วันเสาร์ หรือวันพฤหัส เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย.

2.เรียนเพื่อปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่ง เทียบโอนได้ เรียนทีละวิชาแล้วสอบสะดวกง่ายกว่า

3.ได้กลุ่มเครือข่ายสังคมเพื่อน นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ครู พยาบาล ทหาร ตำรวจ นักการเมือง ฯลฯ 

4.มีอาจารย์ที่ปรึกษา(TA) แนะแนวติวเทคนิคเรียนจบเร็วได้อย่างมั่นใจ เทียบโอนได้จบเร็วกว่า

5.ไม่จำกัดอายุเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ คนทำงานจนถึงเกษียณแล้วได้มาเรียนเป็นจำนวนมาก

6.หลักสูตรรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิศวกรรม สกอ.,กพ. กระทรวง จบแล้วรับราชการได้ต่อป.โท-เอกได้ 

7.ศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ

สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) ท่านที่จะสมัครเข้าศึกษาเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการสมัครเรียนตามความประสงค์ของท่าน เราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่คิดว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิก ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน โดยส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ E-mail : songpon2323@hotmail.com
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สถาบันรัชต์ภาคย์
Visitors: 1,175,857