ด่วน ! จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 5,000-10,000 บ.พร้อมรับหนังสือเรียนฟรี                  .      ต้องสมัครโดยตรงกับอาจารย์ดร.ทรงพล ลพนานุสรณ์ เฉพาะวันพุธ พฤหัสและ           .      วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ห้องโครงการพิเศษ ตามที่อยู่ด้านล่าง

   

                                                 

 

โครงการพิเศษ สถาบันรัชต์ภาคย์

      สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ เปิดดำเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ มากว่า 20 ปี ได้แก่ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา ศิลปศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เน้นหนักวิชาการระดับสูง ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

      สถาบันรัชต์ภาคย์มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ก้าวหน้า ทันสมัย เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมสูง และมีความบริบูรณ์แห่งตน

 

 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ

       คณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่และความรับผิดชอบพัฒนาแผนงานโครงการต่าง ๆ ของคณะเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  เพื่อผลิตบัณฑิตทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมโดยการดำเนินการจะมีการกำหนด นโยบาย และวางแผนพัฒนาสาขาวิชาทั้ง 5 สาขาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับในคณะ ให้มีความรู้ ความสามารถอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการและจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะได้มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วย

  1. สาขาวิชาการบัญชี  ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเกณฑ์ทางการบัญชี ทฤษฎีบัญชี กระบวนการทาบัญชี การจัดทำบัญชี ระบบบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี เพื่อนำไปช่วยในการบริหารงาน วางแผน ควบคุม ตัดสินใจและประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง
  2. สาขาวิชาการตลาด ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเกณฑ์ทางการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการขาย การจัดการงานขาย การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการศึกษาเครื่องมือในการบริหารการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีเมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง
  3. สาขาวิชาการจัดการ ให้การศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเกณฑ์ด้านการจัดการ พฤติกรรมองค์การการบริหารงานองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ กฎหมายแรงงาน การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์โครงการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและคาดคะเนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจได้
  4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล การเขียนและการใช้โปรแกรมต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักการสื่อสารข้อมูล รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารงานและการประเมินผลสารสนเทศ การประยุกต์ใช้สารสนเทศโดยเน้นให้สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน
  5. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ให้การศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการโรงแรม จิตวิทยาการบริการ หลักการในการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ หลักการมัคคุเทศก์ พฤติกรรมในการท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมได้

 

 

 ทำไมต้องเลือกเรียนที่นี่

จุดเด่นของโครงการ

1.เลือกวันเรียนได้วันอาทิตย์ วันเสาร์ วันพฤหัส วันพุธ เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อย

2.เรียนเพื่อปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่ง เทียบโอนได้เรียนทีละวิชาแล้วสอบสะดวกง่ายกว่า

3.ได้กลุ่มเครือข่ายสังคมเพื่อน นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ครู พยาบาล ทหาร ตำรวจ นักการเมือง ฯลฯ 

4.มีอาจารย์ที่ปรึกษา(TA) แนะแนวติวเทคนิคเรียนจบเร็วได้อย่างมั่นใจ เทียบโอนได้จบเร็วกว่า

5.ไม่จำกัดอายุเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ คนทำงานจนถึงเกษียณแล้วได้มาเรียนเป็นจำนวนมาก

6.หลักสูตรรับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิศวกรรม สกอ.,กพ. กระทรวง จบแล้วรับราชการได้ต่อป.โท-เอกได้

ป.ตรี,ปริญญาตรี,ป.ตรีวันอาทิตย์,ปริญญาตรีวันอาทิตย์,ป.ตรีภาคพิเศษ,ปริญญาตรีภาคพิเศษ,ป.ตรีวันเสาร์,ปริญญาตรีวันเสาร์,ป.ตรีเสาร์อาทิตย์,ปริญญาตรีเสาร์อาทิตย์,รัชต์ภาคย์,ส.รัชต์ภาคย์,สถาบันรัชต์ภาคย์,ป.โท,ปริญญาโท,ป.โทวันอาทิตย์,ปริญญาโทวันอาทิตย์,ป.โทภาคพิเศษ,ปริญญาโทภาคพิเศษ,ป.โทวันเสาร์,ปริญญาโทวันเสาร์,ป.โทเสาร์อาทิตย์,ปริญญาโทเสาร์อาทิตย์,ปวส.ต่อป.ตรี,ปวส.ต่อปริญญาตรี,ป.ตรีวิศวะ,ปริญญาตรีวิศวะ,วิศวะเครื่องกล,วิศวะอุตสาหการ,ปวส.ต่อป.ตรีวิศวะ,ป.ตรีวันพฤหัส,ป.ตรีพฤหัส.ปริญญาตรีวันพฤหัส,ปริญญาตรีพฤหัส,ป.ตรีเรียนพฤหัส.ป.ตรีเรียนวันพฤหัส,ปริญญาตรีเรียนพฤหัส,ปริญญาตรีเรียนวันพฤหัส,เรียนพฤหัสป.ตรี,เรียนพฤหัสปริญญาตรี,ป.ตรีวันพุธ,ป.ตรีพุธ,ปริญญาตรีวันพุธ,ปริญญาตรีพุธ,ป.ตรีเรียนพุธ,ป.ตรีเรียนวันพุธ,ปริญญาตรีเรียนพุธ,ปริญญาตรีเรียนวันพุธ,เรียนพุธป.ตรี,เรียนพุธปริญญาตรี,เรียนวันพุธ,พฤหัสป.ตรี,พฤหัสปริญญาตรี,พุธป.ตรี,พุธปริญญาตรี,ม.6ต่อป.ตรี,ม.6ต่อปริญญาตรี,ปวช.ต่อป.ตรี,ปวช.ต่อปริญญาตรี,ป.ตรีต่อเนื่อง,ปริญญาตรีต่อเนื่อง

สนใจรายละเอียดการสมัครเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) ท่านที่จะสมัครเข้าศึกษาเราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อการสมัครเรียนตามความประสงค์ของท่าน เราทราบดีว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญ ดังนั้นเราขอยืนยันที่จะรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ยกเว้น- คู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการกับท่าน เช่น ผู้ให้บริการโดเมนเนม ธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน- หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของกระบวนการทางกฎหมาย- บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราได้รับการอนุญาตจากท่านเราอาจมีการส่งข่าวสาร ที่คิดว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่ท่าน ซึ่งท่านสามารถแจ้งยกเลิก ลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน โดยส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ E-mail : songpon2323@hotmail.com
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ