หลักสูตรธุรกิจดิจิตอล

 

หลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                129 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            33 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                       6 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษา                                       15 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                   6 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 90 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ                                      

          กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                   30 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาเอกเลือก                                     6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                              6 หน่วยกิต

 

                                                   รวม   129 หน่วยกิต

รายวิชา

                หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

                   ก.   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        6   หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา 

หน่วยกิต 

MATH 101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Fundamental Mathematics

3(3-0-6)

BC 101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Introduction to Computer

3(2-2-5)

SC 101

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Science Foundation)

3(3-0-6)

                  ข.   กลุ่มวิชาภาษา                                15  หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

CHIN 201

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

(Chinese for Communication I)

3(3-0-6)

CHIN 202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

(Chinese for Communication II)

3(3-0-6)

ENGL 101

ภาษาอังกฤษ 1

(English I)

3(2-2-5)

ENGL 102

ภาษาอังกฤษ 2

(English II)

3(2-2-5)

ENGL 201

การอ่านภาษาอังกฤษ

(English Reading)

3(3-0-6)

ENGL 202

การเขียนภาษาอังกฤษ

(English Writing)

3(3-0-6)

SANS 101

ภาษาสันสกฤต

(Sanskrit)

3(3-0-6)

THAI 101

การใช้ภาษาไทย

(Thai Usage )

3(3-0-6)

  

            ค.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                         6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AYUR 201

อายุรเวชและการใช้สมุนไพร

(Ayur-Veda and Herbal Medicine)

3(2-2-5)

ECON 110

เศรษฐกิจโลก

(World Economy)

3(3-0-6)

EDUC 101

ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา

(Fundamental Knowledge of Education)

3(3-0-6)

EDUC 150

การเตรียมตัวเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

(Preparing  for Academic Excellence)

3(3-0-6)

HORA 201

โหราศาสตร์โยติชและการประยุกต์

(Astrology Jyotish and Its Application)

 

3(2-2-5)

LAW 101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

(Introduction to General Law)

3(3-0-6)

SOC 100

วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์

(Science of Creative Intelligence)

3(3-0-6)

SOC 102

เศรษฐกิจพอเพียง

(Sufficiency Economy)

3(3-0-6)

SOC 112

สังคมกับการเป็นผู้นำ

(Society and Leadership)

3(3-0-6)

SOC 117

รัฐบาลและกฎธรรมชาติ

(Government and Law of Nature)

3(3-0-6)

SOC 120

อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก

(Great Civilizations of the World )

3(3-0-6)

SOC 123

วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม: รามายณะ

(Moral Literrature: Ramayana)

3(3-0-6)

 

SOC 145

ธุรกิจกับสังคม

(Business and Society)

3(3-0-6)

 

ECON 210

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

(Introductory Economics)

3(3-0-6)

 

SOC 245

การพัฒนาบุคลิกภาพ

(Personality Development)

3(3-0-6)

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

SOC 250

มนุษย์กับสังคม

(Man and Society)

3(3-0-6)

 

SOC 255

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

(Business Ethics)

3(3-0-6)

 

PC 102

จิตวิทยาสังคม

(Social Psychology)

3(3-0-6)

                                                

        ง.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                            6   หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ANTH 111

วัฒนธรรมไทย

(Thai Culture)

3(3-0-6)

ANTH 201

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

(Information  for Study )               

3(3-0-6)

CPM 201

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1

(Creating Perfect Man I)

3(3-0-6)

CPM 202

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2

(Creating Perfect Man II)

3(3-0-6)

HE 101

สุขศาสตร์ศึกษา

(Health Education)

3(3-0-6)

HE 201

การพัฒนาสุขภาพ

(Health Development)

3(1-4-4)

PHIL 112

ความรู้พื้นฐานทางศาสนา

(Fundamental Knowledge of Religion)

3(3-0-6)

PHIL 113

จริยศาสตร์

(Ethics)

3(3-0-6)

PHIL 114

ปรัชญาอินเดีย

(Indian Philosophy)

3(3-0-6)

PY 101

พื้นฐานทางปรัชญา

(Fundamentals of Philosophy)

3(3-0-6)

PY 103

ตรรกวิทยาเบื้องต้น

(Introduction to Logic)

3(3-0-6)

RC 201

การพัฒนาจิต

(Spiritual Development)

0(0-24-0)

RC 330

การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

(Development of the Full Potential of Learning)

3(1-4-4)

TK 101

ความรู้บริบูรณ์ 1

(Total Knowledge I)

3(3-0-6)

TK 102

ความรู้บริบูรณ์ 2

(Total Knowledge II)

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

                 ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ                                  54    หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AC 101

หลักการบัญชี 1

Principles of Accounting I

3(2-2-5)

AC 102

หลักการบัญชี 2

Principles of Accounting II

3(3-0-6)

BA 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

Mathematics for Business

3(3-0-6)

BA 202

กฎหมายธุรกิจ 1

Business Law I

3(3-0-6)

BA 203

การภาษีอากร

Taxation

3(3-0-6)

BA 204

กฎหมายธุรกิจ 2

Business Law II

3(3-0-6)

BA 301

วิจัยธุรกิจ

Business Research

3(3-0-6)

EC 201

หลักเศรษฐศาสตร์ 1

Economic Principles I

3(3-0-6)

EC 202

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

Economic Principles II

3(3-0-6)

EL 221

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

English for Business

3(3-0-6)

FN 221

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3(3-0-6)

MG 201

หลักการจัดการ

Principles of Management

3(3-0-6)

IM 201

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

Quantitative Analysis for Decision Making

3(3-0-6)

IM 202

สถิติธุรกิจ

Business Statistics

 

3(3-0-6)

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

IM 213

การจัดการดำเนินงาน

Operations Management

3(3-0-6)

BC 312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

3(3-0-6)

MG 427

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

MK 201

หลักการตลาด

Principles of Marketing

3(3-0-6)

                ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                  30    หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

BC 201

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology

3(2-2-5)

BC 211

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

Structured Programming

3(2-2-5)

BC 213

ระบบฐานข้อมูล

Database  System

3(2-2-5)

BC 311

การเขียนโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล

Database  Programming

3(2-2-5)

BC 313

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

System  Analysis and Design

3(3-0-6)

BC 314

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communication and computer Network

3(3-0-6)

BC 411

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object Oriented Programming 

3(2-2-5)

BC 412

การสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Seminar in Business Computer

3(1-4-4)

BC 413

โครงงานระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Business Computer Project

3(1-0-18)

BC 417

โปรแกรมประยุกต์ในงานธุรกิจ

Application Software in Business

3(2-2-5)

                            

            ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก                                         6   หน่วยกิต             

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

BC  212

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

Data  Structured and Algorithms

3(2-2-5)

BC 315

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

C  Programming

3(2-2-5)

BC 316

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

JAVA  Programming

3(3-0-6)

BC 317

สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์

Microcomputer Architecture

3(3-0-6)

BC 318

ระบบประสมและประยุกต์ใช้

Multimedia System and Application

3(3-0-6)

BC 414

การบริหารโครงการ

Project Management

3(3-0-6)

BC 415

การพัฒนาระบบงานบนเว็บ

Web Based Application Development

3(2-2-5)

BC 416

การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

Computer Audit

3(3-0-6)

 

 

 

 

Visitors: 1,170,621