ป.ตรีบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

             จัดสอนวิชาตามมาตรฐานที่กำหนดที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเป็นผู้ทำบัญชี นักศึกษาจะได้เรียนรู้พื้นฐานความรู้ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ และวิชาเฉพาะด้านบัญชีทั้งหมด พร้อมฝึกหัดโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อเตรียมความพร้อมซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการทำงานและประกอบอาชีพ

1 ชื่อหลักสูตร

              ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี


              ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Accounting

 

2. ชื่อปริญญา

              ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต
              ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บช.บ.
              ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Accountancy
              ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Acc.

 

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                      129 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                           33 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                             6 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาภาษา                                                      15 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                6 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                               6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                             90 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ                                             54 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                  30 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                    6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 6 หน่วยกิต

                                                                    รวม          129 หน่วยกิต

 รายวิชา

               หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

        ก.   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                              6      หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา 

หน่วยกิต

MATH 101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Fundamental Mathematics

3(3-0-6)

BC 101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Introduction to Computer

3(2-2-5)

SC 101

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Science Foundation)

3(3-0-6)

       ข.   กลุ่มวิชาภาษา                                                       15  หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

CHIN 201

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

(Chinese for Communication I)

3(3-0-6)

CHIN 202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

(Chinese for Communication II)

3(3-0-6)

ENGL 101

ภาษาอังกฤษ 1

(English I)

3(2-2-5)

ENGL 102

ภาษาอังกฤษ 2

(English II)

3(2-2-5)

ENGL 201

การอ่านภาษาอังกฤษ

(English Reading)

3(3-0-6)

ENGL 202

การเขียนภาษาอังกฤษ

(English Writing)

3(3-0-6)

SANS 101

ภาษาสันสกฤต

(Sanskrit)

3(3-0-6)

THAI 101

การใช้ภาษาไทย

(Thai Usage )

3(3-0-6)

           ค.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                           6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AYUR 201

อายุรเวชและการใช้สมุนไพร

(Ayur-Veda and Herbal Medicine)

3(2-2-5)

ECON 110

เศรษฐกิจโลก

(World Economy)

3(3-0-6)

EDUC 101

ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา

(Fundamental Knowledge of Education)

3(3-0-6)

EDUC 150

การเตรียมตัวเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

(Preparing  for Academic Excellence)

3(3-0-6)

HORA 201

โหราศาสตร์โยติชและการประยุกต์

(Astrology Jyotish and Its Application)

3(2-2-5)

LAW 101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

(Introduction to General Law)

3(3-0-6)

SOC 100

วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์

(Science of Creative Intelligence)

3(3-0-6)

SOC 102

เศรษฐกิจพอเพียง

(Sufficiency Economy)

3(3-0-6)

SOC 112

สังคมกับการเป็นผู้นำ

(Society and Leadership)

3(3-0-6)

SOC 117

รัฐบาลและกฎธรรมชาติ

(Government and Law of Nature)

3(3-0-6)

SOC 120

อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก

(Great Civilizations of the World )

3(3-0-6)

SOC 123

วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม: รามายณะ

(Moral Literrature: Ramayana)

3(3-0-6)

 

SOC 145

ธุรกิจกับสังคม

(Business and Society)

3(3-0-6)

 

ECON 210

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

(Introductory Economics)

3(3-0-6)

 

SOC 245

การพัฒนาบุคลิกภาพ

(Personality Development)

3(3-0-6)

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

SOC 250

มนุษย์กับสังคม

(Man and Society)

3(3-0-6)

 

SOC 255

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

(Business Ethics)

3(3-0-6)

 

PC 102

จิตวิทยาสังคม

(Social Psychology)

3(3-0-6)

                                               

        ง.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                              6   หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ANTH 111

วัฒนธรรมไทย

(Thai Culture)

3(3-0-6)

ANTH 201

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

(Information  for Study )               

3(3-0-6)

CPM 201

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1

(Creating Perfect Man I)

3(3-0-6)

CPM 202

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2

(Creating Perfect Man II)

3(3-0-6)

HE 101

สุขศาสตร์ศึกษา

(Health Education)

3(3-0-6)

HE 201

การพัฒนาสุขภาพ

(Health Development)

3(1-4-4)

PHIL 112

ความรู้พื้นฐานทางศาสนา

(Fundamental Knowledge of Religion)

3(3-0-6)

PHIL 113

จริยศาสตร์

(Ethics)

3(3-0-6)

PHIL 114

ปรัชญาอินเดีย

(Indian Philosophy)

3(3-0-6)

PY 101

พื้นฐานทางปรัชญา

(Fundamentals of Philosophy)

3(3-0-6)

PY 103

ตรรกวิทยาเบื้องต้น

(Introduction to Logic)

3(3-0-6)

RC 201

การพัฒนาจิต

(Spiritual Development)

0(0-24-0)

RC 330

การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

(Development of the Full Potential of Learning)

3(1-4-4)

TK 101

ความรู้บริบูรณ์ 1

(Total Knowledge I)

3(3-0-6)

TK 102

 

 

ความรู้บริบูรณ์ 2

(Total Knowledge II)

3(3-0-6)

 

17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้                                               

    ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ                                                     54 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AC 101

หลักการบัญชี 1

Principles of Accounting I

3(2-2-5)

AC 102

หลักการบัญชี 2

Principles of Accounting II

3(3-0-6)

BA 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

Mathematics for Business

3(3-0-6)

BA 202

กฎหมายธุรกิจ 1

Business Law I

3(3-0-6)

BA 203

การภาษีอากร

Taxation

3(3-0-6)

BA 204

กฎหมายธุรกิจ 2

Business Law II

3(3-0-6)

BA 301

วิจัยธุรกิจ

Business Research

3(3-0-6)

EC 201

หลักเศรษฐศาสตร์ 1

Economic Principles I

3(3-0-6)

EC 202

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

Economic Principles II

3(3-0-6)

EL 221

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

English for Business

3(3-0-6)

FN 221

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3(3-0-6)

MG 201

หลักการจัดการ

Principles of Management

3(3-0-6)

IM 201

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

Quantitative Analysis for Decision Making

3(3-0-6)

IM 202

สถิติธุรกิจ

Business Statistics

3(3-0-6)

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

IM 213

การจัดการดำเนินงาน

Operations Management

3(3-0-6)

BC 312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

3(3-0-6)

MG 427

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

MK 201

หลักการตลาด

Principles of Marketing

3(3-0-6)

     ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                   30   หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AC 311

การบัญชีชั้นกลาง 1

Intermediate Accounting 1

3(3-0-6)

AC 312

การบัญชีชั้นกลาง 2

Intermediate Accounting 2

3(3-0-6)

AC 313

การบัญชีต้นทุน 1

Cost  Accounting 1

3(3-0-6)

AC 314

การบัญชีต้นทุน 2

Cost  Accounting 2

3(3-0-6)

AC 315

การบัญชีภาษีอากร

Tax  Accounting

3(3-0-6)

AC 316

การสอบบัญชี

Auditing

3(3-0-6)

AC  411

การบัญชีชั้นสูง 1

Advanced  Accounting 1

3(3-0-6)

AC  412

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting  Information  System

3(3-0-6)

AC  413

การบัญชีชั้นสูง 2

Advanced  Accounting 2

3(3-0-6)

AC  425

การตรวจสอบภายใน

Internal Auditing

3(3-0-6)

                                               

 ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                       6      หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AC 414

ทฤษฎีการบัญชี

3(3-0-6)

 

Accounting Theory

 

AC 415

การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

 

Computer System Audit

 

AC 416

การบัญชีรัฐบาล

3(3-0-6)

 

Government Accounting

 

AC 417

การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน

3(3-0-6)

 

Financial Reporting and Analysis

 

AC 418

การบัญชีเฉพาะกิจการ

3(3-0-6)

 

Specialized Accounting

 

AC 419

สัมมนาทางการบัญชี

3(1-4-4)

 

Seminar in Accounting

 

AC 420

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

3(2-2-5)

 

Application Programs for Accounting

 

AC 423

การวางแผนและควบคุมกำไร

3(3-0-6)

 

Profit Planning and Control

 

AC 424

การวางระบบบัญชี

3(3-0-6)

 

Accounting System Design

 

AC 426

การวางแผนภาษีอากร

3(3-0-6)

 

Tax Planning

 

AC 427

ปัญหาการสอบบัญชี

3(3-0-6)

 

Problem in Auditing

 

 

 

 

Visitors: 1,175,858