หลักสูตรการตลาด

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                129 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            33 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                    6 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาภาษา                                    15 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                 6 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                              90 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ                                                                                     54 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                        30 หน่วยกิต

              กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                           6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                        6 หน่วยกิต

                                                                                                            รวม    129 หน่วยกิต

รายวิชา

                หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

 

                ก.   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                                                      6      หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MATH 101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Fundamental Mathematics

3(3-0-6)

BC 101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Introduction to Computer

3(2-2-5)

SC 101

พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Science Foundation)

3(3-0-6)

ข.   กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                                                           15  หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

CHIN 201

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1

(Chinese for Communication I)

3(3-0-6)

CHIN 202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

(Chinese for Communication II)

3(3-0-6)

ENGL 101

ภาษาอังกฤษ 1

(English I)

3(2-2         -5)

ENGL 102

ภาษาอังกฤษ 2

(English II)

3(2-2-5)

ENGL 201

การอ่านภาษาอังกฤษ

(English Reading)

3(3-0-6)

ENGL 202

การเขียนภาษาอังกฤษ

(English Writing)

3(3-0-6)

SANS 101

ภาษาสันสกฤต

(Sanskrit)

3(3-0-6)

THAI 101

การใช้ภาษาไทย

(Thai Usage )

3(3-0-6)

   

            ค.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                                                                 6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AYUR 201

อายุรเวชและการใช้สมุนไพร

(Ayur-Veda and Herbal Medicine)

3(2-2-5)

ECON 110

เศรษฐกิจโลก

(World Economy)

3(3-0-6)

EDUC 101

ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา

(Fundamental Knowledge of Education)

3(3-0-6)

EDUC 150

การเตรียมตัวเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

(Preparing  for Academic Excellence)

3(3-0-6)

HORA 201

โหราศาสตร์โยติชและการประยุกต์

(Astrology Jyotish and Its Application)

3(2-2-5)

LAW 101

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

(Introduction to General Law)

3(3-0-6)

SOC 100

วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์

(Science of Creative Intelligence)

3(3-0-6)

SOC 102

เศรษฐกิจพอเพียง

(Sufficiency Economy)

3(3-0-6)

SOC 112

สังคมกับการเป็นผู้นำ

(Society and Leadership)

3(3-0-6)

SOC 117

รัฐบาลและกฎธรรมชาติ

(Government and Law of Nature)

3(3-0-6)

SOC 120

อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก

(Great Civilizations of the World )

3(3-0-6)

SOC 123

วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม: รามายณะ

(Moral Literrature: Ramayana)

3(3-0-6)

 

SOC 145

ธุรกิจกับสังคม

(Business and Society)

3(3-0-6)

 

ECON 210

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

(Introductory Economics)

3(3-0-6)

SOC 245

การพัฒนาบุคลิกภาพ

(Personality Development)

3(3-0-6)

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

SOC 250

มนุษย์กับสังคม

(Man and Society)

3(3-0-6)

 

SOC 255

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

(Business Ethics)

3(3-0-6)

 

PC 102

จิตวิทยาสังคม

(Social Psychology)

3(3-0-6)

       ง.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                                                                      6   หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

ANTH 111

วัฒนธรรมไทย

(Thai Culture)

3(3-0-6)

ANTH 201

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

(Information  for Study )               

3(3-0-6)

CPM 201

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1

(Creating Perfect Man I)

3(3-0-6)

CPM 202

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2

(Creating Perfect Man II)

3(3-0-6)

HE 101

สุขศาสตร์ศึกษา

(Health Education)

3(3-0-6)

HE 201

การพัฒนาสุขภาพ

(Health Development)

3(1-4-4)

PHIL 112

ความรู้พื้นฐานทางศาสนา

(Fundamental Knowledge of Religion)

3(3-0-6)

PHIL 113

จริยศาสตร์

(Ethics)

3(3-0-6)

PHIL 114

ปรัชญาอินเดีย

(Indian Philosophy)

3(3-0-6)

PY 101

พื้นฐานทางปรัชญา

(Fundamentals of Philosophy)

3(3-0-6)

PY 103

ตรรกวิทยาเบื้องต้น

(Introduction to Logic)

3(3-0-6)

RC 201

การพัฒนาจิต

(Spiritual Development)

0(0-24-0)

RC 330

การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

(Development of the Full Potential of Learning)

3(1-4-4)

TK 101

ความรู้บริบูรณ์ 1

(Total Knowledge I)

3(3-0-6)

TK 102

ความรู้บริบูรณ์ 2

(Total Knowledge II)

3(3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ                                                                                                                                                54 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AC 101

หลักการบัญชี 1

Principles of Accounting I

3(2-2-5)

AC 102

หลักการบัญชี 2

Principles of Accounting II

3(3-0-6)

BA 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

Mathematics for Business

3(3-0-6)

BA 202

กฎหมายธุรกิจ 1

Business Law I

3(3-0-6)

BA 203

การภาษีอากร

Taxation

3(3-0-6)

BA 204

กฎหมายธุรกิจ 2

Business Law II

3(3-0-6)

BA 301

วิจัยธุรกิจ

Business Research

3(3-0-6)

EC 201

หลักเศรษฐศาสตร์ 1

Economic Principles I

3(3-0-6)

EC 202

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

Economic Principles II

3(3-0-6)

EL 221

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

English for Business

3(3-0-6)

FN 221

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3(3-0-6)

MG 201

หลักการจัดการ

Principles of Management

3(3-0-6)

IM 201

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

Quantitative Analysis for Decision Making

3(3-0-6)

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

IM 203

การจัดการดำเนินงาน

Operations Management

3(3-0-6)

BC 312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

3(3-0-6)

MG 427

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

MK 201

หลักการตลาด

Principles of Marketing

3(3-0-6)

ข. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                                                                                                   30 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

AC 201

การบัญชีเพื่อการจัดการ

Managerial Accounting

3(3-0-6)

MK 311

พฤติกรรมผู้บริโภค

Consumer Behavior

3(3-0-6)

MK 312

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

Product and Price Policy

3(3-0-6)

MK 313

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายผลิตภัณฑ์

Marketing Channels and Physical Distribution

3(3-0-6)

MK 314

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

Integrated Marketing Communication

3(3-0-6)

MK 315

การจัดการงานขาย

Sales Management

3(3-0-6)

MK 316

การจัดการการตลาด

Marketing Management

3(3-0-6)

MK 321

การตลาดระหว่างประเทศ

International Marketing

3(3-0-6)

MK 412

การวิจัยการตลาด

Marketing Research

3(3-0-6)

MK 413

สัมมนาทางการตลาด

Seminars in Marketing

3(1-4-4)

                ค. กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                                                                                    6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

MK 343

การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม

Industrial Marketing

3(3-0-6)

MK 344

การตลาดท่องเที่ยวและโรงแรม

Tourism and Hotel Marketing

3(3-0-6)

MK 411

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Marketing

3(3-0-6)

MK 414

การตลาดบริการ

Service Marketing

3(3-0-6)

MK 415

การจัดการการค้าปลีก

Retail Management

3(3-0-6)

MK 424

การตลาดทางตรง

Direct Marketing

3(3-0-6)

MK 425

บรรจุภัณฑ์และพาณิชศิลป

Packaging and Commercial Arts

3(3-0-6)

               

 

 

 

Visitors: 1,170,609