ป.ตรีการจัดการ

 

สาขาการจัดการทั่วไป (General Management)

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร               129 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           33 หน่วยกิต

           กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                           6 หน่วยกิต

           กลุ่มวิชาภาษา                                                  15 หน่วยกิต

           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                            6 หน่วยกิต

           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                            6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                              90 หน่วยกิต

           กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ                                          54 หน่วยกิต

           กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                               30 หน่วยกิ

           กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                                        6 หน่วยกิต

                                                              รวม        129  หน่วยกิต

               

รายวิชา

           หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

           ก.   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                      6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา

รายวิชา 

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

MATH 101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

Fundamental Mathematics

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

BC 101

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Introduction to Computer

3(2-2-5)

วิชาบังคับ

           ข.   กลุ่มวิชาภาษา                                                                          15        หน่วยกิต 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

ENGL  101

ภาษาอังกฤษ 1

English I

3(2-2-5)

วิชาเลือก

ENGL  102

ภาษาอังกฤษ 2

English II

3(2-2-5)

วิชาเลือก

ENGL  201

การอ่านภาษาอังกฤษ

English Reading                

3(3-0-6)

วิชาเลือก

ENGL  202

การเขียนภาษาอังกฤษ

English Writing

3(3-0-6)

วิชาเลือก

THAI 101

การใช้ภาษาไทย

Thai Usage

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

SANS 101

ภาษาสันสกฤต

Sanskrit

3(3-0-6)

วิชาเลือก

AR 101

ภาษาอาหรับ 1

Arabic I

3(3-0-6)

วิชาเลือก

AR 102

ภาษาอาหรับ 2

Arabic II

3(3-0-6)

วิชาเลือก

JAPN  201

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I

Elementary Japanese I

3(3 -0-6)

วิชาเลือก

JAPN 202

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II

Elementary Japanese II

3(3 -0-6)

วิชาเลือก

JAPN 301

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม

Japanese for Hotel Business

3(3 -0-6)

วิชาเลือก

JAPN 302

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

Japanese for Tourism Business

3(3 -0-6)

วิชาเลือก

CHIN 201

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication I

3(3 -0-6)

วิชาเลือก

CHIN 202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร II

Chinese for Communication II

3(3 -0-6)

วิชาเลือก

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

CHIN 301

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม I

Chinese for Tourism and Hotel I

3(3 -0-6)

วิชาเลือก

CHIN 302

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม II

Chinese for Tourism and Hotel II

3(3 -0-6)

วิชาเลือก

          ค.   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                    6 หน่วยกิต

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

SCI 100

วิทยาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์

Science of Creative Intelligence

3(3-0-6)

วิชาเลือก

EDUC 101

 

ความรู้พื้นฐานทางการศึกษา

Fundamental Knowledge of Education

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 112

สังคมกับการเป็นผู้นำ

Society and Leadership

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 117

รัฐบาลและกฎธรรมชาติ

Government and Law of Nature

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 120

อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก

Great Civilization of the World and its Foundation

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 123

วรรณคดีส่งเสริมคุณธรรม:รามายณะ

Moral Literature Studies: Ramayana

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 145

ธุรกิจกับสังคม

Business and Society

3(3-0-6)

วิชาเลือก

EDUC 150

การเตรียมตัวเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ

Preparing for Academic Excellence

3(3-0-6)

วิชาเลือก

ECON 210

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

Introductory Economics

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 245

การพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 250

มนุษย์กับสังคม

Man and Society

3(3-0-6)

วิชาเลือก

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

HORA  201

โหราศาสตร์โยติชนและการประยุกต์

Astrology Jyotish and Its Application

3(3-0-6)

วิชาเลือก

AYUR  201

อายุเวชและการใช้สมุนไพร

Ayur-Veda and Herbal Medicine

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 255

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

Business Ethics

3(3-0-6)

วิชาเลือก

SOC 102

เศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency Economy      

3(3-0-6)

วิชาเลือก

                                              

       ง.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                   6      หน่วยกิต 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

ANTH 111

วัฒนธรรมไทย

Thai Culture

3(3-0-6)

วิชาเลือก

PHIL 112

ความรู้พื้นฐานทางศาสนา

Fundamental Knowledge of Religion

3(3-0-6)

วิชาเลือก

PHIL 113

จริยศาสตร์

Ethics

3(3-0-6)

วิชาเลือก

PHIL 114

ปรัชญาจากอินเดีย

Indian Philosophy

3(3-0-6)

วิชาเลือก

HE       101

สุขศาสตร์ศึกษา

Health Education              

2(2-0-6)

วิชาเลือก

RC    201

การพัฒนาจิต

Transcendental Meditation Technique

0(0-24-0)

วิชาเลือก

HE   201

การพัฒนาสุขภาพ

Development of Health

0(0-24-0)

วิชาเลือก

RC    330   

การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

(Development of  the Full Potential of Learning)

3(1-4-4)

วิชาเลือก

TK   100

ความรู้บริบูรณ์

Total Knowledge

3(3-0-6)

วิชาเลือก

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

TK  101

ความรู้บริบูรณ์ 1

Total Knowledge I

3(3-0-6)

วิชาเลือก

TK  102

ความรู้บริบูรณ์ 2

Total Knowledge II

3(3-0-6)

วิชาเลือก

CPM  201

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 1

Creating Perfect  Man I

3(3-0-6)

วิชาเลือก

CPM  202

การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2

 Creating  Perfect  Man  II

3(3-0-6)

วิชาเลือก

ANTH 215

การติดต่อสื่อสารเพื่อการพัฒนาชนบท

Rural Development Communication

3(3-0-6)

วิชาเลือก

ANTH 216

การวางแผนและการจัดการฝึกอบรม

Rural Development Communication

3(3-0-6)

วิชาเลือก

 

หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

         ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ                                                                     54       หน่วยกิต 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

AC 101

หลักการบัญชี 1

Principles of Accounting I

3(2-2-5)

วิชาบังคับ

AC 102

หลักการบัญชี 2

Principles of Accounting II

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

BA 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

Mathematics for Business

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

BA 202

กฎหมายธุรกิจ 1

Business Law I

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

BA 203

การภาษีอากร

Taxation

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

BA 204

กฎหมายธุรกิจ 2

Business Law II

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

BA 301

วิจัยธุรกิจ

Business Research

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

EC 201

หลักเศรษฐศาสตร์ 1

Economic Principles I

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

EC 202

หลักเศรษฐศาสตร์ 2

Economic Principles II

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

EL 221

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

English for Business

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

FN 221

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 201

หลักการจัดการ

Principles of Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

IM 201

การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

Quantitative Analysis for Decision Making

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

IM 202

สถิติธุรกิจ

Business Statistics

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

IM 213

การจัดการดำเนินงาน

Operations Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

BC 312

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 427

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MK 201

หลักการตลาด

Principles of Marketing

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

         

             ข.   กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                    30        หน่วยกิต 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

AC 201

การบัญชีเพื่อการจัดการ

Managerial Accounting

3(2-2-5)

วิชาบังคับ

MG 311

การวางแผนธุรกิจ

Business Planning

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 312

พฤติกรรมองค์การ

Organization Behavior

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 313

ภาวะการเป็นผู้นำและการจูงใจ

Leadership and Motivation

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 321

การสื่อสารธุรกิจ

Business Communication

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 323

การจัดการแรงงานสัมพันธ์

Labor Relation Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 411

การจัดการโครงการ

Project Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 421

การควบคุมเพื่อการจัดการ

Managerial Controlling

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 413

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับ

MG 426

สัมมนาการจัดการ

Seminars in Management

3(1-4-4)

วิชาบังคับ

            ค.    กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                    6         หน่วยกิต

 

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ/เลือก

MG 322

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

Small Business Management

3(3-0-6)

วิชาเลือก

MG 412

การจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ

Wage and Salary Management

3(3-0-6)

วิชาเลือก

MG 422

วิธีการและหลักปฏิบัติการบริหารธุรกิจขนาดย่อม

Small Business Strategy and Operation Management

3(3-0-6)

วิชาเลือก

MG 423

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

3(3-0-6)

วิชาเลือก

MG 424

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

Managerial Economics

3(3-0-6)

วิชาเลือก

MG 425

การพยากรณ์ธุรกิจ

Business Forecasting

3(3-0-6)

วิชาเลือก

MG 428

การเพิ่มผลผลิตและการควบคุมคุณภาพ

Productivity and Quality Control

3(3-0-6)

วิชาเลือก

               

Visitors: 1,170,625