ป.โทบริหารการศึกษา(M.Ed)-รัฐประศาสนศาสตร์(M.P.A.)

โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(M.Ed) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 45 หน่วยกิต

ED511   หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 3

ED512   ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการการศึกษา 3

ED513   นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3

ED514   การบริหารจัดการเทคโนโลยี่สารสนเทศทางการศึกษา 3

ED515   การประกันคุณภาพการศึกษา 3

ED516   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3

ED517   คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 3

ED518   การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3

ED531   กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร 3

ES532   สัมมนาทางการบริหารการศึกษา 3

ED533   การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 3

ED534   การบริหารงานวิชาการ 3

ED701   ปฏิบัติการวิชาชีพทางการศึกษา 3

ED602   สารนิพนธ์ 6

 

โครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(M.P.A.) 36 หน่วยกิต

รศ.511   ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3

รศ.512   องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3

รศ.513   การจัดการเชิงกลยุทธ 3

รศ.514   นโยบายสาธารณะ 3

รศ.515   ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3

รศ.516   การคลังสาธารณะและงบประมาณ 3

รศ.517   ธรรมาภิบาลและการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 3

รศ.526   สัมมนานโยบายสาธารณะและการบริหารการพัฒนา 3

รศ.527   ระบบสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไทย 3

รศ.544   การเจรจาต่อรองและการติดต่อสื่อสารเชิงกลยุทธ 3

รศ.611   สารนิพนธ์ 6

 

Visitors: 1,170,559