ป.ตรีออนไลน์

การศึกษาทางไกล เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

สามารถฟังดูย้อนหลังได้/อาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด รัฐประศาสนศาสตร์

รับผู้จบม.6/ปวช./กศน./ปวส.อนุปริญญา และปริญญาตรีที่2

ค่าใช้จ่ายวิชาละ 3,000 บาท เรียน 129 หน่วยกิต 

รวมประมาณ 141.000 บาท

 

Visitors: 1,170,572