สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 
วิชาละ 3 หน่วยกิต
 
เทคนิคปรมัตถ์สมาธิสู่คุณธรรม
 
กลุุ่มวิชาภาษา
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
ความารู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
 
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
 
กลุ่่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
กลุ่มวิชาภาษา
 
กลุมวิชามนุษยศาสตร์
 
                                                                     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
                                                                     การเมืองการปกครองของไทย
 
                                                                     หลักการปกครองท้องถิ่น
 
                                                                     กลุ่มวิชาภาษา
 
                                                                     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
                                                                     กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
                                                                     รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง
 
                                                                     สาธารณะและการวางแผน
 
                                                                     กฎหมายปกครอง
                                                                    
                                                                     การจัดการทรัพยากรมนุษย์
                                                                     
                                                                     ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
                                                                    
                                                                     องค์การและการจัดการ
                                                                     
                                                                     พฤฒิกรรมองค์การ
                                                                     
                                                                     การเมืองและการบริหารงานภาครัฐ
                                                                     
                                                                     วิชาเลือก
                                                                     
                                                                     ธรรมภิบาลในการพัฒนา
                                                                     
                                                                      วิชาเลือก4วิชา
                                                                     
                                                                      การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
                                                                     
                                                                      วิชาเลือก4วิชา
                                                                     
                                                                      ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
                                                                     
                                                                      วิชาเลือก3วิชา
                                                                     
                                                                      หมวดวิชาเลือกเสรี
                                                                     
                                                                      วิชาเลือก4วิชา
                                                                    
 
Visitors: 1,170,558